Zbigniew Obrzud

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Get Adobe Flash player

RODO

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zbigniewa Obrzud Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku.

Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Obrzud Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Kancelaria Komornicza 

w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, 57-400 (dalej „Kancelaria”). 

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 074 872 23 42

adres: 57-400 Nowa Ruda ul. Armii Krajowej 4

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. 

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. 

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. 

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. 

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących 

i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również 

z systemów innych podmiotów i instytucji.

Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring).

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. 

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją. 

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. 

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 74 872 23 42 lub pisemnie na adres 57-400 Nowa Ruda, ul. Armii Krajowej 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię 

w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw 

i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg 

i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych w okresie jakim jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, 

w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Obszar działania

Na podstawie art 8 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882, z późniejszymi zmianami):

Z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości komornik może, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadzić egzekucję na obszarze całego kraju.

Kancelaria komornicza działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Zasięg terytorialny Kancelarii obejmuje cały powiat Kłodzki, w tym gminy:

 1. Bystrzyca Kłodzka,
 2. Duszniki Zdrój,
 3. Kłodzko,
 4. Kudowa Zdrój,
 5. Lądek Zdrój,
 6. Lewin Kłodzki,
 7. Międzylesie,
 8. Nowa Ruda,
 9. Polanica Zdrój,
 10. Radków,
 11. Stronie Śląskie,
 12. Szczytna.

Kontakt


Dane kontaktowe:

 

Komornik Zbigniew Obrzud
ul. Armii Krajowej 4 II p.

57-400 Nowa Ruda

tel.: 074 8722342

fax.: 074 8722342

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapka dojazdu:

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Formularz kontaktowy:

Witaj! Jeśli chcesz się z nami skontaktować a nie posiadasz konta e-mail skorzystaj z formularza poniżej.

Imię(*)
Please type your full name.

Nazwisko(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Treść
Nieprawidłowe dane

Zabezpieczenie Anty-Spam
Zabezpieczenie Anty-Spam
  odświeżNieprawidłowe dane

  

Dla wierzyciela

Wierzyciel to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

1. Oryginał tytułu wykonawczego.

Tytułem wykonawczym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego) zaopatrzoną w klauzulę wykonalności. Treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

2. Wniosek o wszczęcie egzekucji (formularze wniosków oraz przepisy do pobrania na naszej stronie)

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być czytelny, zawierać datę, miejsce sporządzenia, wskazanie komornika, do którego jest kierowany, imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela. Warto także podać swój numer telefonu oraz adres e-mail. Osoba, która dochodzi należności w sprawach pracowniczych powinna wskazać swój NIP i dane Urzędu Skarbowego. Wniosek o wszczęcie egzekucji należy czytelnie podpisać. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, należy dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika prawo do jej reprezentowania przez osoby podpisane pod wnioskiem.

Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu ułatwienia określenia majątku dłużnika warto umieścić dodatkowe dane identyfikujące: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.

We wniosku o wszczęcie wierzyciel winien wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione oraz sposoby egzekucji.Świadczenie to obowiązek określonego zachowania się dłużnika względem wierzyciela, polegające na działaniu albo zaniechaniu działania. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, polegające na zapłacie określonej kwoty. Wierzyciel powinien określić kwotę należności głównej, która ma być egzekwowana i zaznaczyć czy łącznie z odsetkami (o ile sąd tak postanowił w tytule egzekucyjnym), a także wskazać czy mają być egzekwowane również koszty procesu. Wskazane kwoty nie mogą być wyższe niż zasądzone przez sąd.

Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może poszukiwanie majątku zlecić komornikowi  w trybie art. 7971 kodeksu postępowania cywilnego, a sposoby egzekucji wskazać ogólnie.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego Kłodzku wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać formułę: “Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniewa Obrzud na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.).”

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego:


Plik PDF


Plik DOC

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych:


Plik PDF


Plik DOC

Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika:


Plik PDF


Plik DOC

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika:


Plik PDF


Plik DOC

Strona główna

Serdecznie witamy na naszej witrynie internetowej. Znajdą tutaj Państwo podstawowe informacje o kancelarii komornika, informacje o właściwości terytorialnej komornika oraz wzory wniosków egzekucyjnych. Korzystamy z rozwiązań technicznych takich jak:

 • system zapytań o rachunki bankowe OGNIVO,
 • bezpłatna obsługa zapytań o dane osobowe dłużników - BEL,
 • bezpłatny system zapytań do CEPiK,
 • system weryfikacji Urzędów Skarbowych,
 • dostęp do aktualnej bazy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dostęp do Głównego Urzędu Statystycznego i wiele innych rozwiązań,
 • bezpłatna obsługa systemu EPU ( pobieranie wniosków za pośrednictwem e-sądu),
 • płatny dostęp do elektronicznych zapytań w ZUS o aktualnego płatnika składek.
 • Komornik SQL – system operacyjny dedykowany kancelariom komorniczym
 • elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych (baza aktywna dla komorników)
 • bezpłatny elektroniczny dostęp do Katastru Nieruchomości.
 • elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Zastawów
 • bezpłatny elektroniczny dostęp do Informatora Prawno-Gospodarczego (IPG)
 • bezpłatny dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG)
 • bezpłatny dostęp do bazy REGON- GUS
 • bezpłatny dostęp do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP)

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.


Dane kancelarii:

 

Komornik Zbigniew Obrzud
ul. Armii Krajowej 4 II p.

57-400 Nowa Ruda

tel.: 074 8722342

fax.: 074 8722342

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

od poniedziałku do piątku od 8.30 -15.30

przyjęcia interesantów:
wtorek: od 9.00 do 14.00

Konto bankowe:

Santander Bank Polska 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908

Uwaga!!

Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać sygn. sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

Więcej artykułów…

 1. Praca