Zbigniew Obrzud

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Get Adobe Flash player

I licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej: 57-400 Nowa Ruda, os. Piastowskie 7/3/10

                                                                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                                                                         nr KW SW2K/00022296/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul.Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Karoliny Olejnik.
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, położony: 57-400 Nowa Ruda, os. Piastowskie 7/3/10, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00022296/7 wraz z udziałem 4917/210634 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00016046/5.
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Usytuowany jest w poziomie III piętra budynku. Do lokalu przynależy 1 pomieszczenie tj. piwnica. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi 49,17m2.
Suma oszacowania wynosi 100 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 060,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie  93 1090 2330 0000 0005 9601 5908  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17-10-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. 

                                                                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                                    Zbigniew Obrzud