Zbigniew Obrzud

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Get Adobe Flash player

II licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Świdnicka 52

                                                                                              OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                                                                       nr KW SW2K/00021012/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Jana Prusaka, stanowiącej  lokal użytkowy,  położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Świdnicka 52, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00021012/6 wraz z udziałem 1009/10000 w częściach wspólnych i prawie własności działki, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00007103/7.
Lokal składa się z sali sprzedaży, magazynu i WC o łącznej powierzchni 46,19m2. 
Suma oszacowania udziału wynosi 29 100,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 910,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie  93 1090 2330 0000 0005 9601 5908  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 17-10-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. 

                                                                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                      Zbigniew Obrzud