Zbigniew Obrzud

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Get Adobe Flash player

I licytacja nieruchomości, położonej: 57-400 Nowa Ruda, Os. Wojska Polskiego 4/5/11, stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będącego w zasobach w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Ruda

                                                                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                                                                   nr KW SW2K/00026980/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: 57-400 Nowa Ruda, Os. Wojska Polskiego 4/5/11, będącej własnością dłużnika Krystyny Płomińskiej, stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będącego w zasobach w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Ruda. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00026980/7.  
Lokal mieszkalny usytuowany jest na poziomie III piętra budynku wielorodzinnego i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc, o łącznej powierzchni 26,77m2.
Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni i składu lokalu. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc (w księdze wieczystej  podano pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka).
Suma oszacowania wynosi 57 400,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 050,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 740,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie  93 1090 2330 0000 0005 9601 5908  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 26-09-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. 

                                                                                                                                                                                                                                                   Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                                                     Zbigniew Obrzud